Johan Temmerman

Johan Temmerman

Johan Temmerman (1960) is doctor in de theologie en promoveerde op het proefschr ift Profetie en Moderniteit. Een godsdienst-filosofisch onderzoek naar de voorst ellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouw ingen.Hij doceert filosofie en ethiek aan de Faculteit voor Protestantse Godgele erdheid (fpg) te Brussel. Daarnaast is hij ambtsdrager in de Verenigde Protestan tse Kerk in België (vpkb) en actief vrijmetselaar in de Reguliere Grootloge in B elgië (rglb).