Liesbeth Verhoeven

Liesbeth Verhoeven

Liesbeth Verhoeven is bewegingstherapeute, motorisch remedial teacher, neurologi sch ontwikkelingstherapeute en lector aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwer pen. Ze geeft vormingen over de neurologische en motorische ontwikkeling van kin deren en ontwikkelde bijscholingen en oefenprogramma's op maat voor ouders, scho len, sportclubs en kinderopvangcentra.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Hoe stimuleer je de motorische ontwikkeling van je kind?
Prijs:21,99