Johan Rutgeerts

Johan Rutgeerts

Johan Rutgeerts heeft jarenlange ervaring als architect en urbanist. Hij richtte in 2008 samen met architect Liesbeth De Paepe B-111 architectenassociatie op, e en bureau dat zich richt op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hi j was ook gedurende enkele jaren zeer actief in de beroepsvereniging NAV.Sinds 1 994 doceert Johan Rutgeerts aan het departement architectuur van de Hogeschool v oor Wetenschap en Kunst, campus Sint-Lucas Gent en Brussel. Sinds enkele jaren i s hij vakgroepvoorzitter en hoofddocent Bouwmanagement. De auteur was lid van de voormalige Regionale Commissie voor ruimtelijke ordening.Hij is lid van de Nati onale Raad der Orde van Architecten, sinds 2000 lid van de PROCORO - Oost-Vlaand eren en vanaf november 2011 ook voorzitter van deze commissie. Hij publiceerde e erder bij Academia Press het succesvolle Handboek Ruimtelijke Ordening in Vlaand eren (diverse edities).